Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

ΟΧΗΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΖΩΗΣ κοντά στην Κοινότητα

όχημα ΤΖ που περιμένει περισυλλογή